Neconformități în valoare de 32 de milioane de lei, la toate etapele // Curtea de Conturi, despre achizițiile publice ale Ministerul Sănătății

Anticoruptie.md
01/12/2020
MSMPS via Facebook

În urma raportului auditului conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și la unele entități din subordine, precum și la alte părți implicate,  Curtea de Conturi a depistat neconformități în valoare de 32 milioane de lei, la etapa planificării, evaluării, atribuirii, executării și monitorizării achizițiilor în domeniul sănătății.

La etapa de planificare a achizițiilor publice, instituțiile auditate nu au asigurat evaluarea conformă a necesităților prioritare de bunuri, lucrări și servicii, bazate pe calcule și analize reale. Deși planificarea necesităților este importantă pentru asigurarea continuității prestării serviciilor medicale, a fost desfășurată cu admiterea neconformităților în valoare de 12,2 milioane de lei, generate de:

- desfășurarea a 127 de proceduri de achiziții de valoare mică de 1,2 milioane lei, neplanificate, în lipsa motivării și argumentării necesității de achiziționare urgentă;

- neexecutarea contractelor în valoare de 6,5 milioane de lei prin nesolicitarea bunurilor și serviciilor inițial planificate;

- divizarea achizițiilor publice în valoare de 2,3 milioane de lei prin desfășurarea contractelor de valoare mică cu același obiect și operatori economici.

Despre etapa de evaluare și selectare a ofertelor, se menționează că acest proces a fost afectat de neasigurarea imparțialității și obiectivității membrilor grupului de lucru, care au admis neconformități, în valoare de circa 7 milioane de lei și au determinat utilizarea netransparentă a mijloacelor financiare publice, prin:

- atribuirea contractului în valoare de 2,2 milioane de lei și desemnarea câștigătorului, care a depus devizul local de cheltuieli cu deficiențe și abateri;

- stabilirea criteriilor de calificare eronate, precum și indicarea datelor imprecise în specificațiile tehnice, inclusiv privind termenii de livrare;

- atribuirea a 13 contracte în valoare de 1,3 milioane de lei, fără a fi înaintat anunțul de participare la procedura de achiziție, ceea ce poate condiționa favorizarea unor operatori economici.

Procesul de executare și monitorizare a contractelor de achiziții publice s-a realizat cu admiterea neconformităților, în valoare de 13,1 milioane de lei, generate de:

- necalcularea regulamentară de către instituțiile publice a penalităților în valoare de 700.000 de lei, deși livrarea bunurilor a fost efectuată cu întârziere;

- acceptarea de către instituțiile medicale a medicamentelor cu termenul de valabilitate restant mai mic în valoare de 10 milioane de lei, decât cel stabilit în contract;

- achiziționarea utilajului medical în valoare de 150.000 de lei, de către instituțiile medicale, care nu au fost puse în funcțiune și utilizate conform destinației.

Procesul de planificare, evaluare și includere a medicamentelor compensate a fost afectat de neconformități, precum planificarea necorespunzătoare a necesităților de mijloace financiare pentru medicamentele compensate, care au fost aprobate în sume semnificative de 596 milioane de lei, nu oferă date privind facilitarea acoperirii mai multor grupe de cetățeni care necesită compensarea medicamentelor.

Neconformitățile admise în activitatea Secretariatului pentru medicamente compensate a afectat funcționalitatea mecanismului de includere a medicamentelor pentru compensare din fondurile de asigurări. Astfel, s-a constatat că Secretariatul nu a respectat termenele de evaluare a dosarelor depuse pentru includerea în Lista medicamentelor compensate, și anume:

- în 2018, din 42 de dosare recepționate, destinate pentru tratamentul a 30 de maladii și pentru care au fost eligibili aproximativ 1,6 milioane de pacienți, Secretariatul a evaluat și expediat spre examinare Consiliului doar nouă dosare pentru șase maladii și 800.000 de pacienți;

- în 2019, din opt dosare noi recepționate, destinate pentru tratamentul a șase maladii, Secretariatul a evaluat doar trei dosare și nu a expediat Consiliului nici un dosar.

De asemenea, se relevă că Consiliul nu a definitivat prioritățile strategice ce țin de politicile de compensare a medicamentelor. Astfel:

- lista maladiilor prioritare a fost adoptată cu întârziere, ceea ce ar putea afecta procesul de includere a medicamentelor în Lista medicamentelor compensate, inclusiv cu impact asupra realizării dreptului solicitantului de a fi examinată cererea și dosarul, până la finele anului de gestiune;

- includerea altor 24 de doze și forme farmaceutice noi în denumirile comune internaționale deja existente a fost întocmit fără a fi prezentat avizul obligatoriu privind disponibilitatea fondurilor de asigurări. Această situație supune riscului de formare a deficitului de mijloace a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală și nu asigură compensarea dozelor și formelor noi incluse, cât și a celor deja existente.

În Lista medicamentelor esențiale, aprobată de Organizația Mondială a Sănătății, sunt recomandate 562 de denumiri comune internaționale. În context, se denotă că în Republica Moldova, Lista medicamentelor compensate conține 204 de denumiri comune internaționale, 78 dintre care nu se regăsesc în cele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Cele relatate denotă că cetățenii Republicii Moldova pot beneficia doar de 126 de medicamente din cele recomandate.

Achizițiile publice în domeniul sănătății sunt relevante pentru întregul sistem de sănătate, în special pentru prestatorii de servicii medicale, deoarece asigură satisfacerea necesităților prioritare pentru continuitatea prestării serviciilor medicale pentru cetățenii Republicii Moldova.

Constatările auditului privind evaluarea desfășurării procedurilor de achiziții publice, prin prisma respectării de către părțile implicate a cadrului normativ aferent, au stabilit neconformități la toate etapele procesului de achiziții publice în domeniul sănătății.

Anticoruptie.md
01/12/2020

Comentarii