Economic

Bani publici pe apa sâmbetei. Cine prejudiciază la greu buzunarul public

Foto: CIJM
Autor: Olga Ceaglei
14/03/2013 5788

După o analiză minuţioasă a rapoartelor Curţii de Conturi, realizată de către experţii Centrului analitic Expert-Grup, a fost facut un top al instituţiilor cu cel mai mare risc al prejudiciului adus statului. Vă propunem în continuare să cunoaşteţi instituţiile şi întreprinderile de stat prin intermediul cărora se pierd cei mai mulţi bani publici.

Prejudiciul Moldelectrica, în baza Raportul auditului performanţei „Au fost realizate obiectivele Proiectului Energetic II în condiţiile de utilizare eficientă şi eficace a surselor financiare?” poate fi estimat la peste 64 mil. lei.

În Raportul auditului performanţei este menţionat faptul că implementarea unui contract cu valoarea de 17,3 mil. dolari SUA (65,4% din valoarea creditului), se tergiversează, întârziind şi în raport cu ultimul grafic aprobat (01.07.2011), astfel persistând riscul anulării creditului nedisbursat în mărime de 3,9 mil. dolari.

Din contul creditului au fost efectuate unele cheltuieli ineficiente şi iraţionale pentru achiziţionarea de la Compania turcească „Areva T&D Enerji Endustrisi A.S.” a 27 de transformatoare de tensiune înaltă cu valoarea de 8 mil. lei, care urmează a fi înlocuite din cauza calităţii neadecvate, totodată, Î.S. „Moldelectrica” a suportat pierderi în sumă de 2,4 mil. lei în urma ieşirii din funcţiune (exploziei) a 2 transformatoare din cele achiziţionate.

De asemenea, consiliile raionale nu au elaborat criterii de selectare a instituţiilor beneficiare. În consecinţă, de îmbunătăţirea aprovizionării cu agent termic au beneficiat unele instituţii care dispuneau de sisteme de încălzire funcţionale, angajând împrumuturi şi efectuând cheltuieli iraţionale în sumă de 2,9 mil.lei.

Unele autorităţi publice n-au ales cele mai optimale şi eficiente variante ale instalaţiilor, ceea ce a condiţionat cheltuieli ineficiente din sursele creditare în sumă de 4,7 mil.lei.

Termocom – prejudicii enorme aduse nu doar statului, dar şi consumatorilor finali

Neîndeplinirea prevederilor Planului de reorganizare a S.A. ,,Termocom” a cauzat o deteriorare semnificativă a situaţiei economico-financiare. Aceasta se explică prin neasigurarea reducerii pierderilor în reţea până la 18%, însoţite de costuri suplimentare în sumă de 15,5 mil. lei (a.2009) şi, respectiv, de 35,3 mil. lei (a.2010).

De asemenea, neincluderea îndelungată în procesul de producţie a activelor materiale ale Societăţii în valoare de 47,3 mil. lei, ceea ce duce la imobilizarea activelor circulante, uzarea fizică şi morală a lor şi, respectiv, la diminuarea valorii acestora. Pentru că nu au fost luate măsurilor necesare de către factorii de decizie ai Societăţii pentru încasarea în termen a creanţelor a determinat apariţia unor creanţe cu risc sporit de nerecuperare în sumă de 111,1 mil. lei.

Creşterea în continuare a datoriilor creditoare (la 01.01.2011 – 2688,4 mil. lei, sau de 2,5 ori mai mari decât cele existente la 01.12.2001 – 1093,4 mil. lei) determină riscul neîndeplinirii procedurii Planului şi denotă gestionarea ineficientă a Societăţii de către Comitetul creditorilor şi administratorul procedurii Planului.

Nedecontarea datoriilor creditoare suspendate şi nerambursabile conform procedurii Planului în sumă de 928,1 mil lei. A dus la suportarea unor cheltuieli ce determină comprimarea masei debitoare a Societăţii în sumă de 1,8 mil. lei, pentru salarizarea preşedintelui Comitetului sindical, pentru studiile superioare ale angajaţilor, procurarea abonamentelor în transportul urban, pentru arenda automobilelor şi utilizarea combustibilului de către acestea, care, în perioada de insolvabilitate a întreprinderii, nu sunt argumentate din punct de vedere economic.

S-au înregistrat creanţe ale gestionarilor fondului locativ cu risc înalt de neîncasare în sumă de 180,5 mil. lei, formate în rezultatul diferenţei între volumul de energie termică livrată consumatorilor casnici (conform datelor S.A. ,,Termocom”) şi volumul de energie termică înaintată spre plată (de către Î.M. „Infocom”).

Neconservarea mijloacelor fixe neutilizate în procesul de producţie cu valoarea de bilanţ de 60,2 mil. lei, pentru întreţinerea cărora, în perioada auditată, au fost suportate cheltuieli în sumă de 3,6 mil. lei.

Instituţiile subordonate Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (MTID) nu-şi fac bine treaba. 30 mil de euro de la BERD – pierduţi. Altă tranşă de 20,3 mil. euro de la creditorii externi, anulată.

Ministerul nu a însuşit mijloace financiare aprobate prin legea bugetară anuală, nefiind valorificate limite de alocaţii, în sumă de 290,8 mil.lei, ceea ce constituie 26,3% din limita precizată.

Din toate sursele disponibile de finanţare pentru implementarea Proiectului de susţinere a Programului în sectorul drumurilor, MTID, prin intermediul Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” a asigurat absorbţia a numai 33,2% din resurse, deşi perioada de timp în care trebuia implementat Proiectul este spre final.

La situaţia din 31.12.2010, din contul împrumutului acordat de BERD de 30 mil. euro nu s-a efectuat nicio debursare. Totodată, grantul în sumă de 12 mil. euro, acordat de către Comisia Europeană, nu a fost valorificat. O altă tranşă de 20,3 mil euro a creditorilor externi a fost anulată.

Pentru construcţia şi reparaţie a obiectivelor de investiţii capitale, aprobate MTID, a condiţionat un nivel redus (65,5%) de absorbţie a mijloacelor publice destinate investiţiilor în infrastructura drumurilor, rămânând nevalorificate circa 62,7 mil.lei.

Casa Naţională de Asigurări în Sănătate, dezorganizată

Auditul Curţii de Conturi a stabilit un trend major de creştere constantă a restanţelor la acumularea contribuţiilor în bugetul asigurărilor de sănătate, care, la situaţia din 31.12.2010, a atins cifra de 739,9 mil. lei, sau cu 101,3 mil. lei (15,%) mai mult decât la începutul anului.

Auditul a relevat că circa 50% din contribuabili nu au asigurat prezentarea declaraţiilor privind calcularea şi achitarea contribuţiilor de asigurări sociale, iar 625 din acei ce au prezentat declaraţia nominalizată n-au prezentat declaraţiile anuale ale persoanelor asigurate, fenomen care provoacă dezechilibre bugetare cu impact asupra onorării angajamentelor sociale.

Controlul insuficient al CNAS la capitolul acceptarea cheltuielilor, înaintate de contribuabili pentru indemnizaţiile de incapacitate temporară de muncă, a dus la majorarea nejustificată a cheltuielilor pentru acest tip de indemnizaţii cu 170,9 mii lei şi, respectiv, la micşorarea contribuţiilor cu aceeaşi sumă, fapt ce determină utilizarea neîntemeiată de către contribuabili a mijloacelor acumulate de CNAS.

Serviciul Vamal – gaura de milioane în bugetul public

În rezultatul atribuirii incorecte a poziţiilor tarifare la unele mărfuri, precum şi din lipsa unor preţuri de referinţă la unele poziţii tarifare, care au determinat, respectiv, valorile diminuate ale mărfurilor, bugetul n-a încasat circa 2,5 mil.lei.

Reflectarea în declaraţiile vamale a unor coduri incorecte a facilitat scoaterea de sub supravegherea vamală şi punerea în circulaţie liberă a unor active materiale (19,6 mil.lei) destinate includerii în capitalul social, cu scutiri de 4,3 mil. lei.

S-au admis denaturări în evidenţa financiară, care au determinat raportarea neveridică la Ministerul Finanţelor a costului facilităţilor acordate în anul 2010 la drepturile de import/export cu suma de 384,0 mil.lei; raportarea neveridică a soldurilor creditoare ale agenţilor economici cu 93,5 mil.lei; raportarea neveridică cu 50,2 mil.lei a soldului restanţelor contribuabililor faţă de bugetul de stat cu termen mai mare de 6 ani; denaturarea Raportului privind controlul asupra valorii în vamă la mărfurile introduse în regim vamal de import (plasate în liberă circulaţie) cu suma de 286,5 mil.lei.

Investigaţii din aceeaşi categorie:

Articolul precedent la aceeaşi temă

Articolul următor la aceeaşi temă

Materialele de pe platforma www.anticoruptie.md pot fi preluate în limita a 1.000 de semne. În cazul paginilor web, în mod obligatoriu, trebuie indicată sursa şi linkul direct la articol. În cazul publicațiilor tipărite, posturilor de radio și televiziunilor va fi indicată sursa. Preluarea integrală este permisă doar în condiţiile unui acord prealabil cu Centrul de Investigații Jurnalistice. Articolele publicate pe portalul www.anticoruptie.md sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Comentarii